Ders İçerikleri

Lisans ve lisansüstü ders içerikleri aşağıdaki gibidir.

Lisans

FİZ-105 MEKANİK I (4,2,0)5 (AKTS: 9)

Vektörler. Newton hareket yasaları. Gözlem çerçevelerei: Galileo dönüşümleri. Enerjinin korunumu.  Çizgisel ve açısal momentumun korunumu. Harmonik salınıcı.

FİZ-106 MEKANİK II (4,2,0) 5 (AKTS: 9)

Katı cisimlerin dinamiği. Ters kare-kuvvet yasası.  Işığın hızı. Özel görelilik teorisi: Lorentz dönüşümleri. Relativistik dinamik: momentum ve enerji. Relativistik dinamikte problemler. Eşdeğerlik ilkesi.

FİZ-155   MEKANİK I LAB.   (0,0,4)2 (AKTS: 4)

Uzunluk Ölçümleri. Kuvvet Masası. Tek Boyutta Hareket. Eğik düzlemde hareket.  Yatay atış. Atwood aleti.  Dönme hareketi. Eğik düzlemde enerjinin korunumu.  İtme ve momentum.  Momentumun korunumu.

FİZ-156 MEKANİK II LAB. (0,0,4)2 (AKTS: 4)

Açısal hız, açısal ivme. Sürtünme torku.  Açısal momentumun korunumu. Enerjinin korunumu.  Eylemsizlik momentleri.  Burulma sarkacı.

 FİZ-202  MATEMATİKSEL FİZİK I (4,2,0)5 (AKTS: 8)

Fourier Serileri. Kompleks Analiz: Kompleks sayılar, analitik fonksiyonlar, integraller, kuvvet serileri, kalan (rezidü) ve kutuplar, belirli integraller. Parçalı Diferensiyel Denklemler: 1. Mertebeden P.D. denklemler, 2. Mertebeden P.D. denklemler, sınır değer problemleri. Laplace denklemi, Dalga denklemi, Difüzyon denklemi.

FİZ-205 ELEKTRİK VE MAGNETİZMA  (4,2,0)5 (AKTS: 7)

Elektrostatik: yükler ve alanlar. Elektrik potansiyeli. İletkenlerin çevresindeki elektrik alanlar, elektrik akımları. Hareketli yüklerin alanları. Magnetik alan. Elektromagnetik indüksiyon ve Maxwell denklemleri. Madde içinde elektrik ve magnetik alanlar.

FİZ-207  TEKNİK ELEKTRİK (4,0,0)4 (AKTS: 7)

Elektriksel ögeler ve devreler. Dirençli devreler. Temel devre tepkileri. Üstel uyarma ve dönüşümüş devreler. Kararlı durumlu alternatif akım devreleri.  Karmaşık uyarmalara karşı devre tepkileri.

FİZ-212 DALGALAR VE OPTİK  (4,2,0)5 (AKTS: 8)

Basit sistemlerin serbest salınımları. Çok özgürlük dereceli sistemlerin serbest salınımları. Zorla salınımlar. İlerleyen dalgalar. Yansıma. Modülasyonlar, atmalar ve dalga paketleri. İki ve üç boyutlu dalgalar. Kutuplanma.

FİZ-226 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I   (2,2,0)3 (AKTS: 5)

Fortran 77: Bilgisayarlar, programlar ve veriler. Fortran programının organizasyonu. Temel fortran elemanları. Sayılar: sayı türleri, sayisal veri türleri, matematiksel ifadeler, fonksiyonlar. Veri giriş ve çıkışı. Program kontrol yapısı. Tek boyutlu diziler. Karekter verileri. Çok boyutlu diziler. Alt programlar. Dosya giriş ve çıkışı.

FİZ-255 ELEKTRİK VE MAGNETİZMA LAB.  (0,0,4) 2 (AKTS: 3)

Akım  gerilim ölçümleri ve Ohm yasası. Kirchhoff kuralları. Coulomb terazisi. Tungsten fitilli ampulün direnci ve  yarı iletken diyod.  Çembersel elektrotlar.  Görüntü yükler.  Elektrik alan.  Katod ışınları tüpünde elektronların hızlanması ve saptırılması. Termistör ve dirençlerin sıcaklığa bağımlılıkları. Osiloskopla dalgalı gerilim ölçümleri.

FİZ-258  OPTİK  LABORATUVARI    (0,0,4)2 (AKTS: 3)

Yansıma ve kırılma yasaları. Dağılma ve toplam iç yansıma. Yakınsak mercekte görüntü ve cisim bağıntıları. Işık ve renk. İki-yarık girişim deneyi. Kutuplanma. Kırınım ağı. Tek yarıkta kırınım. Optik aletler: Projektör, teleskop, mikroskop.

 

FİZ-303 TEORİK MEKANİK   (4,2,0)5 (AKTS: 9)

İlk ilkeler, D’Alambert ilkesi ve Lagrange denklemleri Değişim ilkeleri ve Lagrange denklemleri, korunum teoremleri ve simetri. İki cisim merkezsel kuvvet problemi: Kepler problemi, ters kare yasalı kuvvetler, merkezsel kuvvet alanında saçılma. Katı cisim kinematiği: koordinat dönüşümleri ve  Euler açıları. Katı cisim hareket denklemleri: Euler denklemleri ve topaç problemi. Hamilton denklemleri.

FİZ-304  İSTATİSTİK FİZİK VE TERMODİNAMİK  (4,2,0)5 (AKTS: 9)

Makroskopik sistemlerin belirtici özellikleri. Temel olasılık kavramları. Parçacık sistemlerinin istatistik anlatımı. Mikroskopik teori ve makroskopik ölçmeler. Klasik yaklaşıklıkta kanonik dağılım. Genel termodinamik etkileşme. Taşıma süreçlerinin basit kinetik kuramı. Fermi-Dirac dağılımı ve Bose Einstein istatistiği.

FİZ-305  KUANTUM FİZİĞİ  (4,2,0)5 (AKTS: 9)

Kuantum fiziğinin kapsamı ve klasik fiziğin sınırları. Siyah cisim ışıması, fotoelektrik olay, foton kavramı. Belirsizlik ilkesi, dalga paketleri ve Fourier dönüşümleri. Kuantum mekaniğinin temel postulaları. Serbest parçacık Schrödinger denklemi ve potansiyel engelleri. Harmonik salınıcı. Atom modelleri  ve kuantumlu enerji düzeyleri. Spin.

FİZ-307 MATEMATİKSEL FİZİK II  (4,2,0)5 (AKTS: 9)

İntegral Dönüşümleri: Fourier dönüşümleri, Laplace dönüşümleri. Dirac Delta fonksiyonu. Özel Fonksiyonlar: Sturm Liouville teoremi, Legendre, Bessel, Hermit, Laguerre, Hipergeometrik fonksiyonlar. Koordinat dönüşümleri ve tensör hesabı.

FİZ-310 ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ  (4,0,0)4 (AKTS: 6)

Klasik iki cisim problemi. Atom modelleri. Merkezcil alan probleminin Hidrojen atomu için çözümü. Atomik spektroskopide ince yapı ve aşırı ince yapı. Atomik spektral dil ve enerji şemaları. Geçiş olasılıkları ve seçim kuralları. Zeeman olayı, Stark olayı. .Molekül yapısı ve spektrumları: iyonik bağ, moleküllerde dönme, titreşim ve elektronik  geçiş spektrumları. Laser.

FİZ-312  ELEKTROMAGNETİK  DALGALAR   (2,2,0)3 (AKTS: 5)

Boşlukta ve dielektrik ortamda Maxwell denklemleri, dalga denklemi ve düzlem dalga çözümleri. E.M. dalganın enerji ve momentumu. Kutuplanma. Dielektrik arayüzlerde sınır koşulları, yansıma ve kırılma, Snell yasası. İletkenler ve plazma ortamında E.M. dalgalar ve dağınım bağıntıları. Dalga kılavuzları. Değişik frekanslı dalgaların  çizgisel toplanması ve dalga paketi.

FİZ-314 FİZİKTE GÜNCEL KONULAR    (2,2,0 )3 (AKTS: 5)

Laser ve holografi. Katılarda kristal örgü yapısı, örgü titreşimleri ve fononlar, enerji band teorisi, metaller ve yarı-iletkenler , elektronlar ve deşikler. Superiletkenlik ve seramik yapılar. Çekirdeğin yapısı ve çekirdek modelleri, radyoaktif bozunma, fisyon ve reaktörler, füzyon, radyasyon sayaçları. Doğadaki temel parçacıklar ve temel etkileşmeler, antiparçacık, korunum yasaları ve simetri. Fiziğin biyoloji ve tıptaki uygulamaları.

FİZ-326 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II (2,2,0)3 (AKTS: 5)

C-Programlama: Yapısal program geliştirme. Program kontrolu. Fonksiyonlar. Diziler. Göstermeler (pointers). Karekterler . Formatlı giriş/çıkış. Yapılar (Structures). Dosya işlemleri. Veri yapıları.

FİZ-355  KUANTUM FİZİĞİ LABORATUVARI  (0,0,4)2 (AKTS: 3)

Fotoelektrik olay. Elektronlarla iyonlaşma. Atom spektrumları. e/m oranının tayini. Elektronlarla kırınım. Millikan yağ damlası deneyi. Frank -Hertz deneyi. Michelson-Morley girişim ölçeri.

FİZ-401 ELEKTROMAGNETİK TEORİ   (4,2,0)5 (AKTS: 8)

Elektrostatik. Elektrostatikte potansiyel hesaplama yöntemleri. Madde içinde elektrostatik alanlar. Magnetostatik. Madde içinde magnetostatik alanlar. Elektrodinamik.

FİZ-403 KUANTUM MEKANİĞİ  I   (4,2,0)5 (AKTS: 8)

Schrödinger dalga denklemi. Özfonksiyonlar ve özdeğerler. Tek boyutlu potansiyeller. Dalga mekaniğinin genel özellikleri. Kuantum mekaniğinde operatör yöntemi. Çok parçacıklı sistemler. Üç boyutta Schrödinger denklemi ve açısal momentum. Hidrojen atomu.

FİZ-404 KUANTUM MEKANİĞİ  II    (4,2,0)5 (AKTS: 8)

Elektronların elektromanyetik alanla etkileşmesi. Spin ve açısal momentumların toplanması. Zamandan bağımsız perturbasyon teorisi. Hidrojen atomuna relativistik katkılar ve spin-yörünge etkileşmeleri. Değişim(varyasyon) ilkesi : Helyum atomu, çok elektronlu atomlar. Zamana bağlı perturbasyon teorisi. Çarpışma teorisi.

FİZ-405 KATIHAL FİZİĞİ I   (4,2,0)5 (AKTS: 6)

Maddenin kristal yapısı. Kristalde kırınım ve ters örgü. Kristalde bağlanma. Örgü titreşimleri: fononlar, ısısal özellikler. Serbest elektron Fermi gazı. 

FİZ- 406  NÜKLEER FİZİK   (4,0,0)4 (AKTS: 6)

Leptonlar, elektromanyetik ve zayıf etkileşmeler. Nükleonlar ve kuvvetli etkileşme. Çekirdek büyüklükleri ve kütleleri. Çekirdeğin taban durumu özellikleri: Kabuk modeli. Alfa bozunması ve kendiliğinden bölünme(fisyon) . Çekirdeklerin uyarılmış durumları. Çekirdek tepkimeleri. Çekirdek bölünmesinden gelen güç. Çekirdek birleşmesi (Füzyon).

FİZ-408 NANOFİZİK (4,0,0)4 (AKTS: 7)

Antresen kristalli ST-7 dedektörü ile beta sayımı deneyleri. Geiger-Müller(GM) dedektörü ile deneyler.  NaI-Tl  dedektörü ile deneyler. Gaz akışlı orantılı sayaç ile deneyler. Çok kanallı analizör ile deneyler.

FİZ-410 KATIHAL FİZİĞİ II  (4,0,0)4 (AKTS: 6)

Enerji bandları. Yarı-iletken kristaller. Metaller ve Fermi yüzeyleri. Katıların dielektrik ve optik özellikleri. Süperiletkenlik. Katılarda manyetik özellikler.

FİZ-412 SPEKTRAL ANALİZ YÖNTEMLERİ (4,0,0)4 (AKTS: 6)

Madde ile elektromanyetik alanın etkileşmesi. Elektromanyetik ışımanın sınırları.
Atom ve moleküllerin enerji terim sembolleri. Atom ve moleküller için hamiltoniyen,  dalga fonksiyonu ve enerji düzeylerinin çıkarılması. Geçiş kuralları ve enerji spektrum çizgilerinin açıklanması.  Elektron spin rezonans, nükleer manyetik rezonans ve ENDOR spektroskopisinin incelenmesi.

FİZ- 414 NÜKLEER MAGNETİK REZONANS (2, 2, 0)3 (AKTS: 5)

Nükleer magnetik rezonansın (NMR) temel ilkeleri. Durgun bir alandaki spinlerin klasik ve kuantum mekaniksel incelenmesi. Alternatif magnetik alanların etkisi, dönen magnetik alanın kuantum mekaniksel incelenmesi. Bloch denklemleri. Serbest indüksiyon bozunumu ve Fourier transform NMR spektrumları. Spin-örgü ve spin-spin durulmalarının teorisi. Kimyasal kayma ve spin-spin çiftlenimleri.

FİZ-419 PLAZMA FİZİĞİ  I (4,0,0)4 (AKTS: 6)

Tek parçacık hareketi. Akışkan olarak plazma. Plazmada dalgalar. Direnç ve difüzyon.

FİZ-420 PLAZMA FİZİĞİ  II (2,2,0)3 (AKTS: 6)

Denge ve kararlılık. Kinetik teoriye giriş. Çizgisel olmayan olaylar. Kontrollu füzyona giriş.
 

FİZ-421 NÖTRON FİZİĞİ (4,0,0)4 (AKTS: 6)

Nötron kaynakları. Nötron açığa çıkaran reaksiyonlar ve mekanizmaları. Çekirdek fisyonu. Nötronların difüzyonu ve yavaşlatılması. Nötron tesir kesitleri ve ölçüm prensipleri. Çizgisel Boltzmann denklemi: fiziksel ve matematiksel özellikleri. Boltzmann denkleminin çözümleri.

FİZ-423 ÖZEL GÖRELİLİK TEORİSİ  (2,2,0) 3 (AKTS: 5)

Işık hızı. Lorentz dönüşümleri: koordinat ve hız dönüşümleri, ışık konisi, has zaman ve zaman genişlemesi. Dörtlü vektör notasyonu. Enerji ve momentum. Dörtlü notasyonda Maxwell denklemleri. Relativistik mekanik ve yüklü parçacıkların hareketi.

FİZ-424 PARÇACIK FİZİĞİ (2,2,0)3 (AKTS: 5)

Parçacık kavramı. Standart Model: temel parçacıklar, temel etkileşmeler. Yük kavramı. Simetriler. Kuantum elektrodinamiği. Kuantum renk dinamiği. Elektro-zayıf etkileşmeler teorisi. Deneysel aletler: hızlandırıcılar,  dedektörler. Standard model ötesi teoriler. Kozmoloji.

FİZ-425 GRAVİTASYON VE KOZMOLOJİ (4,0,0)4 (AKTS: 6)

Gravitasyon alanları. Eşdeğerlik ilkesi. Uzay-zaman kavramı. Einstein denklemleri, Einstein teorisinin deneysel öngörüleri. Kütle çekim dalgaları. Karadelikler. Relativistik kozmoloji modelleri.

FİZ-426 REAKTÖR FİZİĞİ (2,2,0)3 (AKTS: 5)

Nükleer reaktörlerde nötron hareketlerinin temelleri. Fisyon olayı. Nötronların difüzyonu. Nötronların yavaşlatılması ve ısısal reaktörler. Reaktör kontrolu.

FİZ-427 KRİSTAL FİZİĞİ (4,0,0)4 (AKTS: 7)

Kristallerin genel özellikleri. Kristallerde simetri. Birim hücre. Miller indisleri. Stereografik projeksiyon. Karşıt örgü. Kırınım koşulu (Ewald küresi). Kristal sistemleri. Kristal yapı kusurları: noktasal kusurlar, çizgisel kusurlar, kacımsal kusurlar. X-ışınları (elde edilişi ve özellikleri), X-ışınlarının saçılması, bir nokta çiftinden saçılma. Kristalde kırınım. Yapı faktörü. Bragg yasası. Kırınım ve Fourier dönüşümü. Anormal Saçılma Kristalde kırılma indisi. Bragg yasasından sapmalar.

FİZ-428 METAL FİZİĞİ (4,0,0)4 (AKTS: 7)

İdeal kristalin tanımı. Metalik yapılar. Kristalin enerjisi. Kristallerde noktasal yapı kusur ları. Noktasal kusurların enerjisi. Noktasal kusurların hareketliliği. Frenkel ve Schottky kusurları. Kristalin dengedeki şekli (Wulff Teoremi). Sıvı metaller. Dislokasyon Teorisi. Elastik ortamda dislokasyonlar. İkizlenmeler. Metallerde kararlı dislokasyonlar. İkizlenme kristalografisi. Deformasyon ikizlenmesi. Kaymalar (slip). Difüzyon. Fick yasası. Difüzyon teorisi. Çekirdeklenme. Sıvıların donması. Fazlar arası geçişler.

FİZ-430  DÜŞÜK  SICAKLIKLAR FİZİĞİ (4,0,0)4 (AKTS: 6)

Termodinamiğin yasaları. Isı sığası, özısı, Cp ve CV için denklemler. İdeal gazlar. Carnot Teoremi ve çevrimleri. Entropi. Soğutucular ve kriyostatlar. Termal iletkenlik ve düşük sıcaklıklara erişim yöntemleri. Düşük sıcaklıklarda malzeme seçimi.  Sıcaklık ölçümü ve kontrolü, termometreler. Basınç ölçümleri ve deneysel teknikler.

FİZ-431 OPTOELEKTRONİK (4,0,0)4 (AKTS: 6)

Işık: doğası, kaynakları. Işığın modülasyonu: kutuplanma, aktiflik ve modülatörler. Laserler: ilkeleri ve çeşitleri. Gösterim cihazları: yapısı, çeşitleri ve kullanım alanları. Foto dedektörler: Isıl dedektörler ve foton cihazları. Fiber optik dalga kılavuzları.

FİZ-433 FİZİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI (2,2,0)3 (AKTS: 5)

Nümeik türev ve integral. Diferensiyel denklemlerin nümerik çözümleri. Özdeğer problemleri. Monte Carlo yöntemleri. Çizgisel olmayan denklem sistemlerinin çözülmesi, kaos. Sembolik işlem yapan programlar: REDUCE, MATHEMATICA.

FİZ-434 FİZİKTE MATEMATİKSEL YAPILAR (4,0,0)7 (AKTS: 6)

Matematiğin düşünce tarzını fiziğin kavramları ve yasaları ile bağdaştırmak. İfade, önerme, teorem, aksiyom ve aksiyomatik sistem kavramları, klasik ve kuantum fiziğindeki bazı önemli aksiyomlar ve aksiyomatik sistemler, önermelerin doğruluk tabloları, önermeleri sayısal belirteçler cinsinden yazılması, ispat tekniklerini, klasik ve kuantum fiziğindeki temel teoremlere uygulanması, küme, fonksiyon gibi kavramların fizikteki karşılıklarının belirlenmesi, yopolojik, grup ve cebirsel yapıların tanımlanması ve örnekleri.

FİZ-435 KUANTUM OPTİĞİ (4,0,0)7 (AKTS: 7)

Işığın kuantum özelliklerinin incelenmesi, bu özelliklerin vurgulandığı ve gözlendiği  optik deneylerinin analizi.

FİZ-436 KUANTUM BİLİŞİM (4,0,0)4 (AKTS: 3)

Kuantum mekaniksel sistemlerin sahip olduğu ve onlarda kodlanmış bilgilerin okunması, işlenmesi, iletilmesi ve depolanması amacıyla, geliştirmiş yöntemlerin ve bununla ilgili uygulamaların analizi.

FİZ-440 LAZER FİZİĞİ (4,0,0)4 (AKTS: 6)

Uyarılmış yayma ve nüfus terslenmesi. Lazer Titreşimi (Optik yükseltme ve geri besleme, kazanç ve eşik). Pulslu Lazerler (Q-Anahtarlama ve Mod Kilitleme). Bir rezonatördeki ışığın elektromanyetik optik teorisi. Lazer rezonatörleri (Rezonatör özellikleri, Düzlem ve küresel aynalı rezonatörler). Lazer Yükselteçleri. Optik Pompalama (Pompalama şemaları, lazer geçişleri). Lazer türleri: Gaz lazerleri, Katı lazerler, Boya lazerleri, Serbest elektron lazerleri. Lazer ışığının özellikleri. Lazerlerin sınıflandırılması. Lazer güvenliği. Lazer Uygulamaları.

FİZ-456 NÜKLEER FİZİK LABORATUVARI (0,0,4)2 (AKTS: 4)

Antresen kristalli ST-7 dedektörü ile beta sayımı deneyleri. Geiger-Müller(GM) dedektörü ile deneyler.  NaI-Tl  dedektörü ile deneyler. Gaz akışlı orantılı sayaç ile deneyler. Çok kanallı analizör ile deneyler.

 KİM-201 TEMEL KİMYA I  (2,2,0)3 (AKTS: 5)

Kimyasal hesaplamalar. Atomun yapısı. Atom çekirdeğinin yapısı. Periyotlu dizge. Kimyasal bağlar. Gazlar. Sıvılar ve hal değişimleri. Katılar.

KİM-202 TEMEL KİMYA II  (2,2,0)3 (AKTS: 5)

Karışımlar. Kimyasal kinetik. Kimyasal denge. Asitler ve bazlar. Sulu çözelti tepkimeleri ve iyon dengeleri. Kimyasal termodinamik, elektrokimya.

MAT-101 MATEMATİK  I (4,2,0)5 (AKTS: 9)

Sayılar, Fonksiyonlar,  Limit ve süreklilik. Türev. Türevin uygulamaları. Belirsiz integraller.

MAT-102 MATEMATİK  II (4,2,0)5 (AKTS: 9)

Belirli integraller. İntegralin uygulamaları. Kutupsal koordinatlar. Diziler ve seriler. Çok değişkenli fonksiyonlar. Çok katlı integraller.

MAT-119  LİNEER CEBİR  (2,2,0)3 (AKTS: 5)

Vektör uzayı kavramı, alt vektör uzayı, vektör uzayının boyutu, alt vektör uzaylarının toplamı. Lineer dönüşümler, matrisler, lineer dönüşümlerle matrisler arasındaki ilişkiler, elementer işlemler, lineer denklem sistemleri, bölüm uzayı, direkt toplam uzayı, dual uzaylar. İç çarpım, izometri, ikilineer fonksiyonlar. Ters simetrik n-lineer dönüşümler, determinant fonksiyonu ve özellikleri, determinantların açılmı, bir lineer dönüşümün determinantı, Cramer formülü. R3 uzayında vektörel çarpım, vektörel çarpımın tanımı ve özellikleri, karma çarpım.

MAT-146 VEKTÖREL ANALİZ (2,2,0)3 (AKTS: 5)

Vektör cebiri: Vektör tanımı, vektörün bileşenleri ve büyüklüğü, vektörün toplamı ve bir skalerle çarpımı, skaler çarpımı, iki vektör arasındaki açı, vektörel çarpım, doğru ve düzlem denklemleri, karma çarpım. Tek reel değişkenli fonksiyonlar, vektör fonksiyon larının cebiri, Limitler-süreklilik ve türevler, uzay eğrileri ve teğet vektörler, yay uzunlu ğunun parametre özelliği, eğrilik “esas normal” ve “binormal vektörler”, burulma ve Frenet-Serret formülleri, eğrisel hareketlere uygulamalar, kutuplar koordinatlarda hız ve ivme. Skaler ve vektör alanları, vektör alanlarının cebiri, bir skaler alanın yönlendirilmiş türevi, bir skaler alanın gradiyenti, bir vektör alanın divergensi, bir vektör alanın rotasyoneli (CURL).

MAT-223 DİFERANSİYEL DENKLEMLER (4,2,0)5 (AKTS: 7)

Temel kavramlar. Birinci mertebeden diferansiyel denklemler. Lineer diferensiyel denklemler. Parametrelerin değişimi. Diferensiyel denklemlerin kuvvet serileri ile çözümü.  Laplace dönüşümü.

 

Lisansüstü

Matematiksel Fizik I 807501 (3.0.0) 

Sonlu boyutlu vektör uzayları; Vektörler ve dönüşümler, işlemci (operatör) cebri, işlemci temsilleri, spektral ayrışım. Sonsuz boyutlu vektör uzayları: Hilbert uzayları, genelleştirilmiş fonksiyonlar, Fourier analizi. Kompleks analiz: kompleks hesaplama, kalan(residue) hesabı.

Matematiksel Fizik II 807502 (3.0.0)

Diferansiyel denklemler; Küresel koordinatlarda değişkenlere ayırma, ikinci mertebeden çizgisel diferensiyel denklemler (SOLDE), SOLDEnin kompleks analizi, integral dönüşümleri ve diferensiyel denklemler. Hilbert uzaylarında işlemciler: işlemci kuramı, integral denklemler, Sturm-Liouville sistemleri. Green Fonksiyonları: Bir boyutta Green fonksiyonları, çok boyutta Green fonksiyonları ve uygulamaları.

Klasik Mekanik I 807503 (3.0.0)

Lagrange Mekaniği (D’Alembert ilkesi: Lagrange denklemleri, varyasyon ilkesi, nonholonomik sistemler, simetri ve korunum teoremleri), merkezcil kuvvet problemi (iki cisim problemi) , katı cisim hareketi (dik dönüşümler, Euler açıları, Cayley-Klein parametreleri, Coriolis kuvveti, Euler hareket denklemleri, topaç), küçük titreşimler (özdeğer denklemi, normal koordinatlar, molekül titreşimleri), özel rölativite, Lagrange denklemleri.

Klasik Mekanik II 807504 (3.0.0)

Hamilton hareket denklemleri (Hamilton hareket denklemleri, en küçük eylem ilkesi), kanonik dönüşümler (Kanonik dönüşümler, kanonik dönüşümlere simplektik yaklaşım, Poisson parantezleri, korunum teoremleri, açısal momentum Poisson parantez bağıntıları, mekanik sistemlerin grupları, Liouville teoremi), Hamilton-Jacobi teorisi (H-J denklemi, karakteristik fonksiyon, eylem ve açı değişkenleri, Kepler problemi, geometrik optik ve dalga mekaniği), kanonik pertürbasyon teorisi (zamana bağlı pertürbasyon, zamandan bağımsız pertürbasyon, adyabatik değişmezler), sürekli sistemler ve alanları (sürekli sistemler, rölativistik alan teorisi, Noether teoremi).

Elektrodinamik I 807505 (3.0.0)

Maxwell denklemleri, ayar değişmezliği, dalga denklemi, düzlemsel elektromanyetik dalgalar ve kutuplanma, elektromanyetik teorinin rölativistik formülasyonu, enerji-momentum tensörü ve korunum bağıntıları, gecikmeli ve ilerlemeli Green fonksiyonları, yüklü parçacıkların rölativistik dinamiği.

Elektrodinamik II 807506 (3.0.0)

Yüklü parçacıkların çarpışması, enerji kaybı ve saçılma, ivmeli yüklerin ışıması, Lienard-Wiechert potansiyelleri, Bremsstrahlung ve ışımalı beta bozunumu, çok kutup alanları, ışımalı tepkileşim ve self-enerji problemleri.

Kuantum Mekaniği I 807507 (3.0.0)

Matematiksel bilgiler, Kuantum mekaniğinin postulaları, Harmonik salınıcı, Açısal momentum cebri, Sıra değiştiren gözlenebilirlerin tam kümesi, Açısal momentumların toplanması, Kuantum mekaniksel Kepler problemi, Hidrojen ve alkali atomlar.

Kuantum Mekaniği II 807508 (3.0.0)

Yaklaşıklık yöntemleri, Spin, Ayırt edilemeyen parçacıklar, Helyum atomu, Zaman gelişimi, Kuantum Mekaniğinin bazı temel özellikleri, Saçılma problemi, Küresel simetrik etkileşmeler için esnek veya esnek olmayan saçılmalar, Radyal dalga fonksiyonları, Rezonans olayları, Zaman tersinirliği.

İstatistik Mekanik I 807509 (3.0.0)

Termodinamik, termodinamik yasaları, termodinamiğin uygulamaları, faz geçişlerinin termodinamiği, kinetik teori, gazların kinetik teorisi, Maxwell Boltzmann dağılımı, Boltzmann H-teoremi, transport teorisi, klasik istatistik mekanik, topluluk (ensemble) teorisi, kanonik topluluk, büyük kanonik topluluk, kuantum istatistiksel mekanik, ideal Bose ve Fermi sistemleri, etkileşen sistemlerin istatistik mekaniği, küme (cluster) açılım yöntemi, sözde potansiyeller yöntemi, kuantumlanmış alanlar yöntemi, faz geçişleri teorisi, Ising modeli.

İstatistik Mekanik II 807510 (3.0.0)

Master denklemi, dinamik sistemlerde olasılık dağılımları, ergodik teori, denge dalgalanmaları ve kritik olaylar, korelasyon fonksiyonları, ölçekleme, kritik üsler, kuantum sıvıları, hidrodinamik ve Onsager bağıntıları, dalgalanma yitirme (fluctuation dissipation) teoremi, Wiener-Khinchin teoremi, çizgisel tepki, bellek fonksiyonu, simetri kırılması, dengede olmayan faz geçişleri.

Katıhal Fiziği I 807511 (3.0.0)

Kristal yapılar, elektronik ve örgü özelliklerinin ayrılması, statik yaklaşım, adyabatik yaklaşım, kristalde elektronlar, tek elektron yaklaşımı, Bloch fonksiyonları, Brillouin bölgesi, enerji bandlarının hesabı, elektron istatistiği, Fermi ve Boltzmann sınır durumları, enerji düzey yoğunluğu, elektron öz ısıları, katı içinde elektronların hareket denklemi, etkin kütle kavramı, deşikler, dış alan uygulanmasında yaklaşık yöntemler, kuvvetli alanda bandlar arası geçişler, çok elektron problemi, Hartree-Fock yöntemi, uyarılmış durumlar ve eksitonlar, Heitler-London yöntemi, kollektif elektron etkileşmeleri, elektron-elektron saçılması, katıların magnetik özellikleri, magnetik alanda elektron hareketi, paramagnetizma ve diamagnetizma, ferromagnetizma ve antiferromagnetizma, spin dalgaları teorisi.

Katıhal Fiziği II 807512 (3.0.0)

Katıların dielektrik özellikleri, klasik teori, kuantum mekaniksel yaklaşım, ferroelektrik, kristal örgü statiği, kristal örgü dinamiği, normal koordinatlar, fononlar, kristalin öz ısısı, kristalin ısısal iletkenliği, elektron-örgü etkileşmesi, pertürbasyon teorisi, deformasyon potansiyeli, polar katılar, etkileşme süreçleri, seçim kuralları, çiftlenim sabiti, normal ve Umklapp süreçler, geçiş olasılıkları, iletim kuramı, Boltzmann taşıma denklemi, taşıma denkleminin çözümü, metallerde iletkenlik.

Atom ve Molekül Fiziği I 807513 (3.0.0)

Açısal momentum, dönme, grup teori kavramları, sürekli dönme grupları, tensörler, Hamiltonian’nin simetrisi, kuantum sistemlerinin zamana bağımlı davranışı, harmonik salınıcı, Slater determinantı, ikinci kuantumlama, yoğunluk matrisi, tek-elektronlu atomlar, Dirac Denklemi, hidrojen atomu, durgun alanlar, aşırı ince yapı etkileşmeleri.

Atom ve Molekül Fiziği II 807514 (3.0.0)

Çok elektronlu atomlar, Hartree-Fock yöntemi, Çoklu (multiplet) dalga fonksiyonları, matris elemanları, elektromanyetik alan ve atomlar arasında etkileşmeler, soğurma ve ışıma, yüksek mertebe elektromanyetik etkileşmeler, moleküller, moleküllerde elektron durumları(states), molekül spektrumları.

Nükleer Fizik I 807515 (3.0.0)

Çekirdeğin temel özellikleri, çekirdek modeller, bileşik çekirdekler, çekirdek momentleri ve spektrumlar, çekirdek kuvvetleri, çekirdek etkileşmleri ve tesir kesitleri, radyoaktiflik ve çekirdek kararlılığı, çekirdek kabuk yapısı, kollektif çekirdek kipleri, dönme durumları(states).

Nükleer Fizik II 807516 (3.0.0)

Klasik çarpışma ve saçılma problemleri, kuantum saçılma teorisi, esnek ve esnek olmayan saçılmalar, optik model, bağlanma enerjileri, alfa, beta ve gama bozunmaları, fisyon ve füzyon olayları, çekidek enerjisi ve reaktörler, transfer tepkileşmeleri, çok adımlı (multistep) tepkileşmeler, ağır iyonlar, çekirdek tepkileşmelerinin rezonans ve istatistik teorisi, yüksek enerji çekirdek etkileşmeleri, pion ve kaonların çekirdeklerle etkileşmeleri.

Temel Etkileşmeler Fiziği I 807517 (3.0.0)

Elementer parçacıklar ve sınıflandırılmaları, temel etkileşmeler, parçacık simetrileri ve korunumlu yükler, parçacık detektörleri ve hızlandırıcılar, deneysel sonuçların analiz yöntemleri, kuvvetli etkileşmeler, baryonlar, mezonlar, yük bağımsızlığı ve acaiplik, izotopik spin, SU(3) ve üniter simetri, oluşturucu kuarklar, baryon ve mezon rezonansları, zayıf etkileşmeler fenomenolojisi, V-A akımları, leptonik ve leptonik olmayan bozunumlar, GIM mekanizması, tılsımlı kuark ve öngörüleri.

Temel Etkileşmeler Fiziği II 807518 (3.0.0)

Kendiliğinden simetri bozulması gösteren ayar alan teorileri, Higgs mekanizması ve kütleli ayar alanları. Salam-Weinberg elektrozayıf etkileşmeler teorisi. Yüksüz zayıf akımlar. Yüklü ara bozonları, Higgs skaler bozonları, esnek olmayan lepton-hadron saçılma deneyleri, elektron-pozitron yokolumu, kuantum renk dinamiği, Gluonlar, asimtotik serbestlik ve kuark hapsi hipotezi, büyük birleştirme modelleri SU(5), SO(10) ve E6, proton bozunum deneyleri.

Özel Rölativite Teorisi 807519 (3.0.0)

Özel rölativitenin temel ilkeleri, Minkowski uzay-zamanı ve Lorentz dönüşümleri, Lorentz grubu SO(3,1) ve indirgenemez temsilleri, spin grubu SL(2,C), tensörler ve spinorlar, kütlesiz alan denklemleri, Minkowski uzayında ışıksal sonsuzluğun konformal yapısı, rölativistik mekanik ve yüklü parçacıkların hareketi, özel rölativitede ivmenin rolü.

Genel Rölativite Teorisi 807520 (3.0.0)

Gravitasyon alanları, eşdeğerlik ilkesi, uzay-zaman kavramı, Riemann eğrilik tensörü ve özellikleri, Einstein denklemleri, gravitasyon alanında test parçacıklarının hareketi ve jeodezi denklemleri, uzay-zamanın izometrileri ve korunum bağıntıları, merkezcil simetrik gravitasyon alanları ve Schwarzschild geometrisi, Newton’sal limit, Einstein teorisinin deneysel öngörüleri, gravitasyon dalgaları, gravitasyonel çökme ve karadelik çözümleri, rölativistik kozmoloji modelleri.

Grup Teori I 807521 (3.0.0)

Elementer grup teori (Grup aksiyomları, permütasyon grupları, yan cümleler çarpan grupları, izomorfizm, homomorfizm, otomorfizm, uzay ve nokta grupları (Bravais örgüleri), sürekli gruplar (Ortogonal ve dönme grupları, SO(3), üniter gruplar, Lorentz gruplar), grup temsilleri (Sonlu boyutlu temsiller, sonsuz boyutlu temsiller, matris gruplarının temsilleri, SO(3) grubunun temsilleri, SO(3) grubunun indirgenemez temsillerinin matrisleri, üniter temsiller, temsilllerin indirgenmesi, Schur lemması, kompakt ve nonkompakt gruplar ve temsilleri, invaryant integrasyon).

Grup Teori II 807522 (3.0.0)

Kuantum mekaniği ve grup temsilleri (Kuantum mekaniğinde temsiller, dönme eksenleri, ışın temsilleri, SU(2) ve SL(2,C) temsilleri, SU(2) grubunun indirgenemez temsilleri, spinörler, Lie grupları (Topoloji, Lie grupları ve Lie cebri, lineer grupların Lie cebri, sınıflandırılmaları, homotopi grupları).

Nükleer Magnetik Rezonans (NMR) Teorisi ve Tekniği I 807523 (3.0.0)

NMR’ın spektroskopideki yeri, Bloch denklemlerinin değişik RF-alanları için çözümleri, Larmor Presesyon teorisi ve rezonans olayı, RF-enerji soğrulması ve dispersiyonu, NMR-çizgi şekilleri ve yarıgenişlikler, NMR’da Kramers-Kronig denklemlerinin türetilmesi, NMR-parametre hesapları, spin-örgü ve spin-spin durulma mekanizmaları, T1 ve T2, ölçme teknikleri, NMR görüntüleme teknikleri.

Nükleer Magnetik Rezonans (NMR) Teorisi ve Tekniği II 807524 (3.0.0)

NMR’ de aşırı-inceyapı ve Lande g tensörü, çift-rezonans tekniği, Fourier dönüşüm NMR, multi-nükleer NMR, çekirdek kuadrupol rezonans olayı, iki boyutlu NMR, NMR-görüntüleme teorisi ve tekniği, NMR’ın biyotıp uygulamaları.

Spektral Analiz Yöntemleri 807525 (3.0.0)

Elektron spin rezonansının (ESR) temel ilkeleri, parçacıklar arasında manyetik etkileşme, ESR spektrumunda izotropik aşırı ince yapı etkisi, Zeeman enerjisi (g) anizotropisi, aşırı ince yapı (A) anizotropisi, birden fazla çiftlenmemiş elektronlu sistemler, ESR parametrelerinin yorumu.

Yarı İletkenler Fiziği 807526 (3.0.0)

Yarı iletken fiziğinin temelleri, enerji bantları, p-n eklemleri, metaloksit yarı iletkenler, eklem transistörleri, alan etkili transistörler, yarı iletken yüzey teorisi, yarı iletken fiziğinin uygulama alanları, güneş pilleri, foto-voltaik enerji dönüşümleri.

Metal Fiziği I 807527 (3.0.0)

Metalik yapılar, ideal kristalin tanımı, gelişmiş deneysel teknikler, elektron kırınımı, elektron mikroskobu, gelişmiş X-Işını teknikleri, kinematik elektron kırınım teorisi, elektronların atomlardan saçılımı, elektronların kristalden saçılımı, elektron kırınım desenlerinin geometrisi, dinamik kontrast teorisi, periyodik ve sıralı yapılar, kristalden esnek olmayan saçılım, koordinat sisteminin lineer dönüşümü, farklı kristal örgüler arası bağıntılar, esneklik teorisi.

Metal Fiziği II 807528 (3.0.0)

Metalik yapılar (polimorfizm), kristal yapı kusurları, kristallerde noktasal yapı bozuklukları, kristalin dengedeki şekli (Wulff teoremi), sıvı metaller, katı sıvı arayüzeyi, dislokasyon teorisi, kristal dislokasyonlarının doğuşu ve özellikleri, kristallerde atomik yer değiştirmenin oluşumu, difüzyonun istatistik temeli, Fick kanunu, difüzyon teorisi, klasik çekirdeklenme teorisi, katıhalde çekirdeklenme, ısısal etki ile büyüme teorisi, faz dönüşümleri.

Kuantumlu Alan Teorileri I 807529 (3.0.0)

Genel kuantumlanma ilkeleri, serbest skaler ve vektörel alanlar, kanonik komütasyon bağıntıları elektromanyetik alanların kuantumlanması spinor alanları ve kanonik anti komütasyon bağıntıları, Green fonksiyonları ve propagatörler, etkileşmeler ve S-matrisi, Kovaryant pertürbasyon açılımı, Wick teoremi, normal sıralama bağıntıları, Feynman kuralları, kuantum elektrodinamiği ve S-matris elemanlarının sonsuzlukları, Ward özdeşliği, regülarizasyon teknikleri, sonsuzlukların kaldırılması (Renormalizasyon).

Kuantumlu Alan Teorileri II 807530 (3.0.0)

BPHZ renormalizasyon teorisi, Green fonksiyonlarının UV ve IR limitlerindeki asimtotik özellikleri, renormalizasyon grubu denklemler kütlesiz limit ve Weinberg teoremi, bozulmuş ölçek değişmezliği ve Callan-Symanzik denklemleri, fonksiyonel yöntemler, Abelyen olmayan ayar teorileri ve iz integral kuantumlanması, boyutsal regülarizasyon, Slavnov-Taylor özdeşlikleri, kendiliğinden simetri bozulması, kütleli ayar teorileri ve renormalizasyon, asimptotik serbestlik.

Fizikte Diferansiyel Geometrik ve Topolojik Yöntemler 807531 (3.0.0)

Topolojik kavramlar, diferansiyel manifoldlar, tensörler, dış cebir ve diferansiyel formlar, dış türev, Lie türevi, iç çarpım, İntegral kavramı, Stokes kavramı, De Rham kohomolojisi ve fiziksel uygulamaları, Lie grupları ve Lie cebirleri, doku demetleri, kesit, Asal doku demetleri ve bağlantı, paralel taşıma, yapı denklemleri ve eğrilik, Riemann uzayları, Minkowski uzay-zamanında klasik alan teorileri, varyasyonel ilke, Nöther teoremi ve korunum bağıntıları, topolojik değişmezler ve karakteristik sınıflar.

Lineer Olmayan Dinamik Sistemler 807532 (3.0.0)

Lineer olmayan fiziksel sistemlere yaklaşım, diferansiyel denklemlerin dinamiği, zorlanmış sistemler, dinamik sistemlerin stabilitesi ve çatallaşma teorisi, perturbatif metotlar, dinamik sistemlerde kaos kriterleri ve analizi, integre edilebilirlik, dağıtkan sistemlerin dinamiği, lineer olmayan fiziksel sistemlerin modellenmesi ve sayısal analizi, lineer olmayan sistemlerde periyodik, yarı periyodik ve kaotik davranışlar ve bunlara ait faz uzayı analizleri, çekiciler, kesirsel boyutlar, güç spektrumları, kararlı ve kararsız manifoldların dinamikteki rolleri.

Fizikte Bilgisayarla Hesap Yöntemleri I 807533 (3.0.0)

Temel matematiksel işlemler: Nümerik türev, nümerik integral, tek değişkenli denklemlerin çözümü, basit diferansiyel denklemlerin integrasyonu, sınır değer problemleri, sembolik hesaplama.

Fizikte Bilgisayarla Hesap Yöntemleri II 807534 (3.0.0)

Özdeğer problemleri, Schrödinger denkleminin çözülmesi, matris işlemleri, Monte Carlo yöntemleri, lineer olmayan denklem sistemlerinin çözülmesi, kaos.

Çok Parçacık Fiziği I 807535 (3.0.0)

İkinci kuantumlanma, sıfır sıcaklıkta Green fonksiyonları, sonlu sıcaklıkta Green fonksiyonları, tam olarak çözülebilir modeller, elektron gazı.

Çok Parçacık Fiziği II 807536 (3.0.0)

Elektron-fonon etkileşmeleri, doğru-akım iletkenliği, katıların optik özellikleri, süperiletkenlik, sıvı helyum.

Nötron Transport Teorisi 807538 (3.0.0)

Lineer Boltzmann denkleminin matematiksel ve fiziksel özellikleri, lineer Boltzmann denkleminin yaklaşık ve tam çözümleri, Case, varyasyon, PN, FN yöntemleri.

Kristal Fiziği I 807539 (3.0.0)

Atomların, moleküllerin ve kristallerin simetri özellikleri, kristallerin yapısı, katı bileşiklerin yapısı, bağlanma enerjisi, kristallerin elektriksel özellikleri, kristallerin magnetik özellikleri, alaşımlarda faz dönüşümleri, düzensiz katı yapılarda serbest enerji, bir alaşımın denge hali, denge diyagramları, faz dönüşümleri, uzun-sıralı yapı teorisi, kısa-sıralı yapı teorisi, kristallerin oluşumu ve büyümesi, kristalleşmenin kinetiği, kristallerin ısısal özellikleri, kristallerde difüzyon, zorlanmış kristallerde difüzyon, kristallerin mekanik özellikleri, kristallerde esneklik, kristallerin plastik özellikleri, slip (kayma), mekanik ikizlenmeler.

Elektron Kırınım Teorisi I 807540 (3.0.0)

Atomlardan ve birim hücreden elektronların saçılımı, gerçek kristallerden elektron saçılımı, sönme uzunluğu, kristal yapı bozukluklarının saçılıma etkisi, elektron kırınım desenlerinin geometrisi, kırınım desenlerinin indislenmesi, Laue desenleri, ikili kırınım olayları, Kikuchi çizgileri, kristal şekline bağlı değişimler, görüntü oluşumunun kinematik teorisi, karanlık bölge görüntüsü, aydınlık bölge görüntüsü, Moire desenleri, görüntünün dinamik teorisi, Bloch dalgaları, elektron kırınımının relativistik teorisi, çoklu ışın olayı, periyodik ve düzenli yapılar, periyodik örgü görüntüsünün oluşumu, doğrudan örgü gözlemi, magnetik bölgelerin Lorentz mikroskobisi, esnek olmayan saçılım, Kikuchi çizgilerinin oluşumu.

Plazma Teorisine Giriş 807541 (3.0.0)

Tek parçacık hareketi, plazma kinetik teorisi, Klimontovich denklemi, Liouville denklemi, Lenard-Balescu denklemi, Vlasov denklemi, akışkan denklemleri.

Kristal Fiziği II 807542 (3.0.0)

Kristalde kırınımın geometrik teorisi, Laue teorisi, girişim fonksiyonu, bazı özel problemlere uygulamalar, toz, döner kristal ve Laue metotları, örgü kusurlarının kırınıma etkisi, karmaşık bir örgüde kırınım, yapı genliği, saçılmada faz farkının yapı faktörüne etkisi, çeşitli kristal yapılarında kırınım, kristalde kırılma indisi, Bragg kanunundan sapmalar, saçılmanın integral değeri, Prins metodu, dinamik teori, Ewald teorisi, dipol dalgası, dinamik problem.

Elektron Kırınım Teorisi II 807543 (3.0.0)

Kusurlu kristallerden elektron kırınımı, çeşitli fazların kırınıma etkisi, elektron kırınımı ile dislokasyonların incelenmesi, kusursuz kristaller için dinamik teorinin uygulanması, anormal soğurma olayı, dinamik teoride sınır şartları, kusurlu kristaller için dinamik teorinin değişimi, çoklu-ışın teorisi, örgü zorlanmalarının kırınım teorisine etkisi, magnetik özelliklerin incelenmesi, plazmon saçılımı.

Uygulamalı Süperiletkenliğin Temelleri 807544 (3.0.0)

Süperiletkenliğin gözden geçirilmesi, kusursuz iletkenlik, klasik model, klasik modelin uygulamaları, makroskopik kuantum model, 2. tip süperiletkenlik, makroskopik kuantum modelin ötesi, Ginzburg-Landau teorisi, mikroskopik etkileşmeler, karakteristik uzunluklar, girdap etkileşmeleri ve dinamiği, temel Josephson denklemleri, süperiletken kuantum girişimi, genelleştirilmiş eklemler ve teknolojik cihazların (DC ve AC SQUID) çalışma prensipleri.

Düşük Sıcaklık Fiziğinde Deneysel Teknikler 807545 (3.0.0)

Düşük sıcaklık fiziğine giriş, Gazların kinetik teorisi, Düşük sıcaklıkların üretimi, Sıvılaştırılmış gazların depolanması ve transferi, Isı değiştiriciler, Sıcaklık ölçümü, Termometreler ve çalışma prensipleri, Isı transferi, Sıcaklık kontrolü, Kryostat tasarımına giriş, Vakum teknikleri ve malzemeleri.

Sinkrotron Işınımı 807546 (3.0.0)

Sinkrotron ışınımının klasik teorisi, Sinkrotron ışınımının kuantum teorisi, Undulatör ışıması, Özel elektrodinamik sistemlerde ışıma, Güçlü magnetik alanlarda ışıma, Sinkrotron ışınımının endüstriyel, kimyasal ve malzeme bilimleri ile sağlık alanında kullanım teknikleri.

Yüksek Enerji Fiziğinde Hesaplama Yöntemleri 807547 (3.0.0)

Parçacık saçılması ve bozunmalarında kinematik. Standart Modelde Feynman diyagramları, tesir kesiti ve faz uzayı. REDUCE, MATHEMATÎCA, FORM gibi cebirsel sistemlerle Feynman genliklerinin sembolik hesaplanması: İz yöntemi, helisite genlikleri yöntemi. Çok parçacık faz uzayının nümerik integralinin hesaplanması.

Yüksek Enerji Fiziğinde Simulasyon Teknikleri 807548 (3.0.0)

Gelişi güzel sayılar ve Monte Carlo simulasyonları. Çok parçacık faz uzayı integrallerimn Monte Carîo programı VEGAS kullanılarak hesaplanması. Faz uzayında gelişi güzel olay üretimi. Yüksek enerji fiziğinde Monte Carlo olay üretici programlar. Detektör simulasyonu programları. Verilerin istatistik analizi. CERNLIB, PYTHIA, JETSET, PAW, MINUIT programları ile uygulamalar.

Manyetizma ve Spintronik 807550 (3.0.0)

Spin tanımı, spin mekaniği, katılarda manyetizma,üretim ve ölçüm, spintronik tanımı, manyetik sensörler, GMR (Giant Magneto-Resistance). manyetik tünel bağlantıları, sıcak elektron spintroniği, yarı-iletken spintroniği, manyetik yan-iletkenler.

İleri Malzeme Fiziği I 807551 (3.0.0)

Temel kavramlar; katıların yapısı, maddelerin hazırlanması, yapı tayini uygulamaları, maddelerin mekanik özellikleri, termal özellikler.

İleri Malzeme Fiziği II 807552 (3.0.0)

Dielektrikler, manyetik özellikler, optiksel özellikler, süper iletkenlik, nanoteknoloji.

Deneysel Fizik Yöntemleri 807553 (1.0.4)

Atom spektrumları: Balmer serisi ve Rydberg sabitinni bulunması, iki elektronlu sistemlerin atom spektrumu; Girişimölçer(İnterferometre): laser kaynaktan gelen ışığın dalga boyunun girişimölçer yardımıyla bulunması; Holografi: holografik görüntü oluşturma ve holografi sistemlerinin çalışma ilkeleri; Helyum-Neon lazeri:Lazer sisteminin ayarlanması ve başlatılması, optik rezonatörün kararlılık kriterleri, optik rezonatör parametrelerine bağlı olarak lazer gücünün belirlenmesi, tüp akımına bağlı olarak lazer gücünün belirlenmesi; Metallerde Hall olayı: metal levhalarda Hall katsayısının belirlenmesi, Hall gerilimi ve sıcaklığın etkisi; Elektron soğurma: bir madde ortamından geçen elektron akısının sönümü.

Kuantum Bilişim ve Kuantum Bilgisayım I 807554 (3.0.0)

Kuantum Mantık Geçitleri. Kuantum Devreler ve Evrensel Geçitler. Bilgisayımda Karmaşıklık Sınıfları. Kuantum Algoritmalar. Kuantum Simülasyon. Kuantum Bilgisayım modelleri. Topolojik Bilgisayım Modelleri. Kuantum Bilgisayım Uygulamaları. Kuantum Bilgisayımda Güncel Gelişmeler.

Kuantum Bilişim ve Kuantum Bilgisayım II 807555 (3.0.0)

Saf ve Saf-olmayan Kuantum Dolanık Durumlar. Kuantum Korelasyonlar. Entropi Eşitsizlikleri. Kuantum İletişim Kanalları ve Kuantum Hata Düzeltimi. Kuantum Şifreleme. Turing Tezi ve Kuantum Bilgisayar. Kuantum Bilişimde Optik Sistemler.